TIẾNG ANH 11 MỚI

The generation gap P1

The generation gap P1

1. Khoảng cách thế hệ 1

The generation gap P2

The generation gap P2

2. Khoảng cách thế hệ 2

The generation gap P3

The generation gap P3

3. Khoảng cách thế hệ 3

The generation gap P4

The generation gap P4

4. Khoảng cách thế hệ 4

The generation gap P5

The generation gap P5

5. Khoảng cách thế hệ 5

Relationships P1

Relationships P1

6. Các mối quan hệ 1

Relationships P2

Relationships P2

7. Các mối quan hệ 2

Becoming independent P1

Becoming independent P1

8. Trở nên độc lập 1

Becoming independent P2

Becoming independent P2

9. Trở nên độc lập 2

Caring for those in need P1

Caring for those in need P1

10. Chăm sóc người khác 1

Caring for those in need P2

Caring for those in need P2

11. Chăm sóc người khác 2

Caring for those in need P3

Caring for those in need P3

12. Chăm sóc người khác 3

Caring for those in need P4

Caring for those in need P4

13. Chăm sóc người khác 4

Being a part of ASEAN P1

Being a part of ASEAN P1

14. Là một thành viên của ASEAN 1

Being a part of ASEAN P2

Being a part of ASEAN P2

15. Là một thành viên của ASEAN 2

Being a part of ASEAN P3

Being a part of ASEAN P3

16. Là một thành viên của ASEAN 3

Being a part of ASEAN P4

Being a part of ASEAN P4

17. Là một thành viên của ASEAN 4

Global warming P1

Global warming P1

18. Sự nóng lên toàn cầu 1

Global warming P2

Global warming P2

19. Sự nóng lên toàn cầu 2

Further education P1

Further education P1

20. Bậc học cao hơn 1

Further education P2

Further education P2

21. Bậc học cao hơn 2

Further education P3

Further education P3

22. Bậc học cao hơn 3

Further education P4

Further education P4

23. Bậc học cao hơn 4

Our world heritage sites P1

Our world heritage sites P1

24. Những di sản thế giới 1

Our world heritage sites P2

Our world heritage sites P2

25. Những di sản thế giới 2

Our world heritage sites P3

Our world heritage sites P3

26. Những di sản thế giới 3

Our world heritage sites P4

Our world heritage sites P4

27. Những di sản thế giới 4

Our world heritage sites P5

Our world heritage sites P5

28. Những di sản thế giới 5

Cities of the future P1

Cities of the future P1

29. Thành phố tương lai 1

Cities of the future P2

Cities of the future P2

30. Thành phố tương lai 2

Healthy lifestyles and longevity P1

Healthy lifestyles and longevity P1

31. Lối sống lành mạnh và trường thọ 1

Healthy lifestyles and longevity P2

Healthy lifestyles and longevity P2

32. Lối sống lành mạnh và trường thọ 2

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC