TIẾNG ANH LỚP 8

Leisure activities 1

Leisure activities 1

1. Hoạt động giải trí 1

Leisure activities 2

Leisure activities 2

2. Hoạt động giải trí 2

Leisure activities 3

Leisure activities 3

3. Hoạt động giải trí 3

Leisure activities 4

Leisure activities 4

4. Hoạt động giải trí 4

Life in the countryside 1

Life in the countryside 1

5. Cuộc sống nông thôn 1

Life in the countryside 2

Life in the countryside 2

6. Cuộc sống nông thôn 2

Life in the countryside 3

Life in the countryside 3

7. Cuộc sống nông thôn 3

Life in the countryside 4

Life in the countryside 4

8. Cuộc sống nông thôn 4

Peoples of Viet Nam 1

Peoples of Viet Nam 1

9. Người Việt Nam 1

Peoples of Viet Nam 2

Peoples of Viet Nam 2

10. Người Việt Nam 2

Peoples of Viet Nam 3

Peoples of Viet Nam 3

11. Người Việt Nam 3

Peoples of Viet Nam 4

Peoples of Viet Nam 4

12. Người Việt Nam 4

Our customs and traditions 1

Our customs and traditions 1

13. Phong tục tập quán nước ta 1

Our customs and traditions 2

Our customs and traditions 2

14. Phong tục tập quán nước ta 2

Our customs and traditions 3

Our customs and traditions 3

15. Phong tục tập quán nước ta 3

Festivals in Viet Nam 1

Festivals in Viet Nam 1

16. Lễ hội ở Việt Nam 1

Festivals in Viet Nam 2

Festivals in Viet Nam 2

17. Lễ hội ở Việt Nam 2

Festivals in Viet Nam 3

Festivals in Viet Nam 3

18. Lễ hội ở Việt Nam 3

Folk tales 1

Folk tales 1

19. Truyện dân gian 1

Folk tales 2

Folk tales 2

20. Truyện dân gian 2

Folk tales 3

Folk tales 3

21. Truyện dân gian 3

Folk tales 4

Folk tales 4

22. Truyện dân gian 4

Pollution 1

Pollution 1

23. Ô nhiễm 1

Pollution 2

Pollution 2

24. Ô nhiễm 2

Pollution 3

Pollution 3

25. Ô nhiễm 3

Pollution 4

Pollution 4

26. Ô nhiễm 4

English speaking countries 1

English speaking countries 1

27. Quốc gia nói tiếng Anh 1

English speaking countries 2

English speaking countries 2

28. Quốc gia nói tiếng Anh 2

English speaking countries 3

English speaking countries 3

29. Quốc gia nói tiếng Anh 3

English speaking countries 4

English speaking countries 4

30. Quốc gia nói tiếng Anh 4

Natural disasters 1

Natural disasters 1

31. Thảm họa thiên nhiên 1

Natural disasters 2

Natural disasters 2

32. Thảm họa thiên nhiên 2

Natural disasters 3

Natural disasters 3

33. Thảm họa thiên nhiên 3

Natural disasters 4

Natural disasters 4

34. Thảm họa thiên nhiên 4

Communication 1

Communication 1

35. Giao tiếp 1

Communication 2

Communication 2

36. Giao tiếp 2

Communication 3

Communication 3

37. Giao tiếp 3

Communication 4

Communication 4

38. Giao tiếp 4

Science and technology 1

Science and technology 1

39. Khoa học và tự nhiên 1

Science and technology 2

Science and technology 2

40. Khoa học và tự nhiên 2

Science and technology 3

Science and technology 3

41. Khoa học và tự nhiên 3

Science and technology 4

Science and technology 4

42. Khoa học và tự nhiên 4

Life on other planets 1

Life on other planets 1

43. Sự sống ở hành tinh khác 1

Life on other planets 2

Life on other planets 2

44. Sự sống ở hành tinh khác 2

Life on other planets 3

Life on other planets 3

45. Sự sống ở hành tinh khác 3

Life on other planets 4

Life on other planets 4

46. Sự sống ở hành tinh khác 4

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC